Stichting

Beleidsplan en doelstelling Stichting ConcertoValiante Barok

Inleiding

De stichting is opgericht op 26 september 2018 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 72689730 / RSIN: 859199162. Naamgever van de stichting is de muzikaal leider en voorzitter van de stichting Leonardo Gabriel Valiante, klavecinist en pianist te ’s-Gravenhage.

De stichting wil een zo breed mogelijk publiek laten kennismaken met de barokmuziek en beoogt daarbij eveneens de relatief onbekende componisten uit de baroktijd en hun werken ten gehore te brengen en meer naam te geven. In het vervolg van dit beleidsplan wordt deze algemene doelstelling nader uitgewerkt.

Termijn

De stichting is recent opgericht. Dit beleidsplan heeft dan ook geen eerdere versies, waarop in dit plan kon worden voortgeborduurd of op grond waarvan evaluatie van reeds gevoerd beleid zou kunnen plaatsvinden. Er is al wel enkele jaren ervaring met het geven van concerten. Nu wordt ernaar gestreefd om door middel van een meer gestructureerde organisatie en planmatige aanpak in een stichting de doelstelling van de barokmuziek voor het voetlicht brengen beter te realiseren, meer continuïteit te waarborgen alsmede verdieping en intensivering van de kwaliteit in de uitvoeringen te bewerkstelligen.

Het plan heeft betrekking op de korte en middellange termijn en bestrijkt een periode van drie jaren, zeg de jaren tot en met 2021.

Doelstelling

Barokmuziek voor een groter publiek en (meer) naamsbekendheid voor onbekende barokcomponisten en hun werken is de kerndoelstelling van de stichting. Daarvoor maakt bestuurslid James Hewitt zich sterk door de grondige onderzoeken naar barokcomponisten en hun bevlogenheid tot het produceren van de werken, dit in samenwerking met voorzitter Leonardo Valiante. Wij richten ons op kenners en liefhebbers van klassieke muziek maar we proberen ook mensen die daarmee relatief onbekend zijn, te bereiken en enthousiast te maken. De werken worden gebracht door jonge musici die bereid zijn te investeren in de doelstelling van de stichting. De vaste uitvoerende musici werken samen met studenten van het Haags Koninklijk Conservatorium, waarbij ernaar wordt gestreefd verschillende nationaliteiten te laten optreden. Op die manier worden verschillende culturen en achtergronden met elkaar in contact gebracht, zowel in het ensemble als ook in het publiek.

Visie

Kwaliteit, jonge talentvolle musici, barokmuziek die men nog niet kent, zijn kernvoorwaarden voor de kerndoelstelling. Er is veel aandacht voor het motiveren van de deelnemende musici. Er wordt grondig onderzoek gedaan naar de componisten, het tijdsbeeld waarin ze leefden en hun achtergrond met het oogmerk de juiste sfeer in uitvoeringen te kunnen creëren.

Het zou mooi zijn als het barok ensemble op den duur enige naam en bekendheid gaat verwerven, in de regio en wellicht landelijk. Voortdurende kwaliteitsverbetering heeft een positief effect op de individuele musici. Deze wisselwerking en effecten voortvloeiend uit de kerndoelstelling mogen ertoe bijdragen dat op de langere termijn ook op uitnodiging uitvoeringen gegeven zullen worden.

Activiteiten

Per jaar worden er drie barok-concertreeksen gepland, die elk uit twee of drie concerten bestaan. Dit hangt af van de beschikbaarheid van musici, solisten en koren, beschikbare locaties en dergelijke. Het ensemble kent een wisselende samenstelling van drie tot acht musici. Er zullen barokconcerten worden gegeven met en zonder solisten. Voor het jaar 2019 staat gepland: één concertreeks met het ensemble en twee concertreeksen die worden uitgevoerd met ensemble, solisten en koor. De concerten worden vermeld op de concertagenda van de website.

De concerten zullen niet plaatsvinden in prachtige concertzalen. Daarvoor zijn de financiële mogelijkheden niet aanwezig. De concerten zullen worden gegeven op plekken die in figuurlijke zin laagdrempelig zijn voor het publiek: een kerkgebouw, een wijkgebouw etc..

Via de website van de stichting, flyeren en bekendheid in de kring van mensen rondom alle betrokkenen bij de stichting wordt zo veel mogelijk publiciteit gegeven aan de concerten. De beste reclame is uiteindelijk de aanbeveling door bezoekers aan anderen door de kwaliteit van de concerten.

Organisatie en bestuursleden

Stichting ConcertoValiante Barok is opgericht op 26 september 2018, zij staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 72689730 / RSIN: 859199162.

Voorzitter: Leonardo Gabriel Valiante, klavecinist, wonende te: Den Haag

Secretaris: Petronella Gerarda Maria Straatjes – van den Bosch, wonende te: Den Haag

Penningmeester: Robert Peter Straatjes, wonende te Den Haag

Algemeen bestuurslid: James Hewitt, violist, wonende te Voorburg

Met de stichting kan contact worden gelegd via de secretaris mevr. Nelly Straatjes, Hoogkarspelstraat 137, 2547LL ’s-Gravenhage. Het e-mailadres is concertovaliante@ziggo.nl. Telefonische bereikbaarheid onder telefoonnummer 06 23867050.

Financiën

De stichting probeert te werken met minimale kosten. Het honorarium voor de musici is afhankelijk van de financiële armslag die er is. Door de steun van vrijwilligers worden kosten ook laag gehouden.

Inkomsten worden gegenereerd door middel van entreegelden, donaties en subsidies. Ook zal wordt getracht sponsors warm te maken voor de prachtige doelstelling van de stichting.

Beloning 

Bestuurders of leden van de Stichting ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de Stichting.

Financiële steun:
Onze stichting heeft van de rijksoverheid de zogenaamde ANBI-status gekregen. Deze afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor Stichting ConcertoValiante Barok gaat het om de aanmerking als een culturele ANBI. (Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst:  https://anbi.nl/ ).  
Dit betekent dat financiële donaties voor de gever fiscaal voordeel biedt in verband met giftenaftrek.

Tot slot

Oprichters, bestuursleden, musici, vrijwilligers, alle betrokkenen bij de Stichting ConcertoValiante Barok, willen bereiken dat met hun passie en inzet elk concert een muzikale belevenis zal zijn. Zij hopen dat met hun ontdekkingstocht op het gebied van de barokmuziek iets nieuws wordt geboren.

https://anbi.nl/